Skip to main content

XIII Concurs de Composició 2011

L’Ajuntament de Montserrat (València), amb la finalitat d’impulsar la creació musical, convoca el Concurs Internacional de Composició de Música de Cambra, dotat amb 3.000 euros l’adjudicació dels quals es regirà conforme a les següents:


BASES

1. Podran prendre part en aquest concurs els compositors de tots els països i totes les tendències, si bé només podran presentar les obres originals i inèdites que no hagen sigut interpretades en públic o transmeses per qualsevol mitjà de difusió, fins i tot fragmentàriament.

2. Cada participant podrà presentar una sola obra al concurs.

3. L’obra presentada serà per a trio (piano, flauta i clarinet).

4. Les partitures estaran escrites amb suport informàtic i el grafisme haurà de ser clar. L’obra tindrà una duració entre 12 i 15 minuts. Hauran de presentar-se, a més de l’original, dues fotocòpies.

5. Les composicions es presentaran baix lema, sense signe que permeta identificar a l’autor. S’acompanyaran de sobre tancat en el qual figurarà el lema en l’exterior, i a l’interior una plica on conste el lema, títol de l’obra, nom i cognoms de l’autor, adreça i número de telèfon.

6. S’atorgarà un premi de 3.000 euros.
El premi podrà declarar-se desert si el jurat qualificador estima que no existeix obra mereixedora d’ell. L’import del premi estarà subjecte a les retencions a compte derivades.

7. El termini de recepció de les obres finalitzarà a les 13.00 hores del dia 15 de juliol de 2011.

8. La presentació de les obres s’efectuarà en l’Excm. Ajuntament de Montserrat (València) Regidoria de Cultura, Plaza de l’Església, n.1 – C.P. 46192.
I podrà fer-se personalment o per correu certificat (tenint en compte que no ha de constar el remitent de l’autor en cas que es faça per correu).

9. Si una vegada resolt el concurs, es justificara que l’obra guanyadora no reuneix les condicions exposades en la present convocatòria, l’autor serà desposseït del seu premi.

10. Les obres no premiades hauran de ser retirades pels seus autors o persones autoritzades en el termini màxim de dos mesos a partir de la data de publicació de la fallada, prèvia presentació del corresponent justificant. Les obres no retirades en aquest termini quedaran com a propietat de l’Ajuntament de Montserrat prèvia obertura de la plica corresponent per a poder fer constar en elles el nom de l’autor.

11. L’Ajuntament de Montserrat es reserva el dret a estrenar l’obra guanyadora en l’edició número XXXII de la SIMC així com a establir les condicions per a la seua difusió i reproducció podent així mateix realitzar l’edició de la partitura i el seu enregistrament.

12. L’autor premiat, per la seua part es compromet a reservar-li la primera edició durant l’any següent a la concessió del premi i ve obligat a facilitar gratuïtament el corresponent material escrit per a la seua execució i enregistrament, així com el lliurament d’una còpia de l’obra que quedarà a poder de l’Ajuntament.

13. Els drets de comunicació, reproducció mecànica i de propietat intel·lectual quedaran a poder de l’autor que haurà de fer constar en els enregistraments, edicions i programes cada vegada que s’interprete l’obra, el text. Premi del Concurs Internacional de Composició de Música de Cambra de Montserrat, Salvador Seguí.

14. El jurat estarà constituït per músics de reconegut prestigi, els noms del qual es faran públics el mateix dia de la fallada.

15. El jurat emetrà la seua fallada el dia 27 de juliol de 2011, i es farà públic pels mitjans de difusió habituals.

16. Presidirà les reunions del jurat l’Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Montserrat, i actuarà com a Secretari del mateix el que ho siga de l’Ajuntament, o persones en els qui deleguen, tots dos amb veu però sense vot. L’obertura de pliques la farà el Secretari de la Corporació Municipal, qui donarà fe de la fallada emesa pel jurat.

17. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació plena de les seues bases, sent la fallada del jurat inapel·lable.

18. La interpretació de les bases serà competència exclusiva del jurat, constituït corporativament.