Year: 2017

La SIMC Consigueix l’etiqueta EFFE

El passat divendres 14 d’abril des de l’Associació Europea de Festivals, EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) se’ns comunicava que la SIMC ha sigut seleccionada per a Rebre el Effe Label 2017-2018. La nostra sol·licitud va ser aprovada pel jurat internacional després d’una avaluació reeixida per part dels Experts Hub a nivell Nacional. (jurat= http://www.effe.eu/effe-international-jury).


Effe és un projecte pilot de la Comissió Europea que consisteix en una plataforma europea de festivals en el camp de la cultura iniciada per l’Associació Europea de Festivals (EFE).


La SETMANA INTERNACIONAL DE MÚSICA CAMBRA ara forma part de la comunitat de festivals Effe, facilitada per l’Associació Europea de Festivals, que consisteix en festivals que representen la qualitat artística i tenen un Impacte significatiu un nivell local, nacional i internacional.


El nostre Festival va rebre la següent observació del jurat:


El Festival és un festival de xicotet format i senzill. El jurat suggereix Treballar en el compromís internacional i europeu no solament convidant a artistes Internacionals, si no arribant a xarxes internacionals o festivals similars.


El nostre festival apareixerà en el lloc web de Effe, El que significa que la Informació de la SIMC seria fàcilment accessible al publique, artistes, organitzacions artístiques, conjunts, orquestres, autoritats públiques a tots els nivells, patrocinadors i empreses privades, així com per als mitjans de comunicació. Des de Effe planegen una àmplia campanya de comunicació i márquetin sobre la qual ens mantindran informats i involucrats.

V Concurs de Joves Intèrprets de Música de Cambra

V CONCURS DE JOVES INTÈRPRETS DE MÚSICA DE CAMBRA

Full d’Inscripció

Per tal de difondre la música de cambra i promocionar els grups que la interpreten, l’Ajuntament de Montserrat convoca el V Concurs Nacional de Música de Cambra amb les següents BASES.

1.- PARTICIPANTS

Podran formar part del concurs qualsevol agrupació de cambra amb un mínim de 2 i un màxim de 5 components la edat no superi els 30 anys.

No es considera piano a quatre mans com a música de cambra.

Un músic no pot estar inscrit i participar en diversos grups.

2.- REPERTORI

Els participants interpretaran en la fase eliminatòria un repertori de lliure elecció amb una durada entre 15 i 25 minuts.

A la fase final, on només participaran dos agrupacions, s’interpretarà un repertori entre 25 i 35 minuts de durada.

No és obligatori que el repertori siga original per a l’agrupació en qüestió, però sí que es valorarà aquest fet, igual que la qualitat de les adaptacions.

El Jurat qualificador tindrà en compte la dificultat del repertori i el nivell dels grups participants.

2.1.- INTERPRETACIÓ

Les interpretacions es realitzaran a l’aire lliure a la Pl. De l’Església a partir de les 19.30 h.

3.- INSCRIPCIONS

Cada grup haurà de formalitzar la inscripció emplenant el formulari que estarà a disposició de tots els grups que ho desitgin en la pàgina web simc.montserrat.es, del Ajuntament de Montserrat.

Amb la inscripció s’haurà de lliurar la partitura general o guió de les obres a interpretar per duplicat.

La documentació a presentar serà:

– Full d’inscripció emplenat.

– Fotocòpia del D.N.I. de tots els components del grup.

– Currículum del grup.

– Partitura general o guió de les obres a interpretar (en la fase eliminatòria).

Tota aquesta documentació es dirigirà a l’Ajuntament de Montserrat a través de l’oficina de registre, bé lliurant-la en persona o enviant-la per correu a:

Ajuntament de Montserrat

Plaça de l’Església núm. 1

C.P. 46192 Montserrat (València)

Indicant al sobre “V Concurs de joves intèrprets de Música de Cambra de Montserrat”.

El termini quedarà obert de l’1 de març al 30 juny 2017.

La selecció dels grups la farà l’organització conforme al currículum del grup i a l’acreditació del nivell d’estudis dels participants, i pot demanar en cas extraordinari un enregistrament d’un fragment musical.

L’organització fará públic al tauler d’anuncis i en la pàgina web d’aquest Ajuntament, la llista d’admesos i exclosos al concurs.

4. – DATES DE CELEBRACIÓ DEL CONCURS

La celebració del concurs tindrá lloc entre els dies 17 i 21 juliol 2017.

a) L’ordre d’actuació será comunicat als concursants amb prou antelació.

Així mateix l’horari es comunicarà per l’organització. Del resultat d’aquestes proves sortiran els dos grups finalistes.

b) La final del Concurs es realitzarà el dia 21 juliol 2017 a les 20 hores.

Es lliuraran els premis durant la gala d’obertura de la 37 SIMC a les 22.30 hores.

5.- JURAT

El Jurat nomenat a l’efecte estarà compost per: un president, que será l’Alcalde o Regidor en qui delegui; un secretari i tres vocals. La decisió del jurat serà inapel·lable.

6.- PREMIS

Primer premi: Consistirà en un diploma acreditatiu retribuït amb 1.000€ (*).

Premi finalista: Consistirà en un diploma acreditatiu retribuït amb 500€ (*).

En qualsevol cas, el Jurat podrà declarar desert algun o la totalitat dels premis designats.

(*) A aquestes quanties se li aplicaran el percentatge de reducció corresponent en materia de l’IRPF establert.

7.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Els concursants, pel sol fet de participar en el Concurs, accepten totes i cadascuna una de les bases del mateix.

Reservem el dret a gravar les sessions i a editar la gravació. els concursants cedeixen els seus drets com a intèrprets, renunciant a qualsevol reclamació posterior, sempre que l’esmentada gravació sigui utilitzada per a la difusió del Certamen i sense ànim de lucre, en què se li ha sol·licitat la seva aprovació per mostrar el seu conformitat amb el resultat tècnic i artístic obtingut.

En tot allò no establert en les presents bases, o dubtes sobre la interpretació de les mateixes, será resolt per l’organització del concurs, que podrà delegar en el Jurat.

8 .- INSCRIPCIONS

– El termini quedarà obert de l’1 de març al 30 juny 2017.

Més informació: www.simc.montserrat.es

cultura@montserrat.es

Ajuntament de Montserrat

Plaça de l’Església  núm.1

46192 Montserrat

tel. 96.298 80 00

Cultura i Patrimoni

962998178

Distintivos

Patrocinadores 2020


2020 - Ajuntament de Montserrat.