Skip to main content

I CONCURSO INTERNACIONAL DE MUJERES COMPOSITORAS. Premio Maria Theresia von Paradis

The deadline to participate in the first edition of the International Women Composers Competition is open. Maria Theresia von Paradis Award.

S’obri el termini per a participar en la primera edició del Concurs Internacional de Dones compositores. Premi Maria Theresia von Paradis.

Se abre el plazo para participar en la primera edición del Concurso Internacional de Mujeres compositoras. Premio Maria Theresia von Paradis.

RULES OF THE INTERNATIONAL WOMEN’S COMPETITION COMPOSERS, MARIA THERESIA VON PARADIS PRIZE
the Montserrat City Council, through its Department of Culture, announces the First International Competition for Women Composers that will be governed by the following bases.

Contest objective:
The International Women Composers Competition aims to promote and recognize the creative talent of women in the field of musical composition. Through this contest, we seek to promote diversity and equal opportunities in music, highlighting the work and skills of female composers worldwide.

Participants and eligible works:
The competition is open to women composers of any nationality, over 18 years of age.
Original and unpublished works that have not been performed in public or transmitted by any means of dissemination, including fragmentary ones, may be submitted.
Each participant may present only one work.

Categories:
The work, of chamber music, will conform to a free format of 2 to 5 instruments (including singing).
The duration will be between 8 and 15 minutes.
The original scores will have to be clearly legible, so it is recommended to use computer support.

Registration process:
Participants must complete the online registration form available on the official website of the Montserrat International Chamber Music Week, Inscription sheet.
The form will request the composer’s personal information, a brief biography, and a description of the submitted composition. A copy of the composition in digital format will also be required, along with any relevant sheet music or additional material.
The works will be delivered to cultura@montserrat.es via wetransfer or on a USB on AV. Blasco Ibáñez 51 46192 Montserrat, Valencia, specifying in all cases the Maria Theresia Von Paradis PRIZE until June 15 of the current year.

Registration deadline:
It will be published in the National Subsidies Database (hereinafter, BDNS). Subsequently, the BDNS will transfer the extract to the Official Gazette of the Province for publication.
To participate in this call, it is mandatory that participants submit their application and other documentation through wetransfer or on a USB from the day after the publication of the extract of these bases in the BOP through the BDNS and until December 15. June 2024 at 12:00 p.m.
Registrations will not be accepted after that date.

Jury:
The jury will be made up of 3 professionals from the musical field.
A jury will be in charge of evaluating the submitted compositions. This will be selected impartially and their names will be announced once the selection process is completed.

Evaluation criteria:
Compositions will be judged based on creativity, originality, artistic quality and technical skill. The innovative approach, expressiveness, musical structure and conceptual coherence will be taken into account.

Prize:
A single prize of € 2,500 will be awarded.
The award may be declared void if the members of the jury consider that there is no work worthy of it.

Results announcement:
The jury’s verdict will be made during the corresponding edition of the Montserrat International Chamber Music Week.
The results of the contest will be announced on the official website and through other selected communication channels. The winning participant will be notified by email.

Intellectual property:
The Montserrat city council reserves the right to release the award-winning work, as well as to establish the conditions for its dissemination and reproduction, and may also edit the score and record it.
The composer will retain the copyright of her work. However, by participating in the contest, you grant the organizing committee of the Montserrat City Council the non-exclusive right to promote and disseminate the winning composition for promotional and educational purposes, always respecting the corresponding copyrights. The author must state in all promotion-dissemination, as well as every time it is performed, that the work is the winner of the Maria Theresia Von Paradis de Montserrat Prize.

Final provisions:
The organizing committee reserves the right to modify the contest rules if necessary, as long as the participants are notified in a timely manner. All jury decisions will be final and cannot be challenged.
Failure to comply with any of the above bases will be grounds for disqualification.
BASES DEL CONCURS INTERNACIONAL DE DONES COMPOSITORES, PREMI MARIA THERESIA VON PARADIS BASES DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE MUJERES COMPOSITORAS, PREMIO MARIA THERESIA VON PARADIS
L’Ajuntament de Montserrat, a través de la seua Regidoria de Cultura, convoca l’I Concurs Internacional de Dones Compositores que es regirà per les bases següents:
Objectiu del concurs:
El Concurs Internacional de Dones Compositores té com a objectiu promoure i reconéixer el talent creatiu de dones en el camp de la composició musical. A través d’aquest concurs, es busca fomentar la diversitat i la igualtat d’oportunitats en la música, destacant el treball i les habilitats de les compositores a nivell mundial.
Participants i obres elegibles:
El concurs està obert a dones compositores de qualsevol nacionalitat, majors de 18 anys.
Es podran presentar obres originals e inèdites que no hagen estat interpretades en públic o transmeses per qualsevol mitjà de difusió, incloent fragmentàriament.
Cada participant podrà presentar una sola obra.
Categories:
L’obra, de música de cambra, s’ajustarà a un format lliure de 2 fins a 5 instruments (inclòs el cant).
La durada estarà compresa entre els 8 i els 15 minuts. 
Les partitures originals hauran de ser clarament llegibles, pel que es recomana utilitzar soport informàtic.
Procés d’inscripció:
Les participants hauran de completar el formulari d’inscripció en línia disponible en el lloc web oficial de la Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat, FULL D’INSCRIPCIÓ.
En el formulari, se sol·licitarà la informació personal de la compositora, una breu biografia i una descripció de la composició presentada. També es requerirà còpia de la composició en format digital, juntament amb qualsevol partitura o material addicional rellevant.
Les obres es lliuraran a cultura@montserrat.es a través de wetransfer  o bé en un USB a Av. Blasco Ibàñez 51 46192 Montserrat, València, especificant en tot cas PREMI Maria Theresia Von Paradis fins el 15 de juny de l’any en curs.
Data límit d’inscripció:
Es publicarà en la Base de dades Nacionals de Subvencions (d’ara en avant, BDNS). Posteriorment, la BDNS traslladarà l’extracte al Butlletí Oficial de la Província per a la seua publicació.
Per a participar en aquesta convocatòria és obligatori que els participants presenten la seua sol·licitud i altra documentació a través de wetransfer  o bé en un USB des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquestes bases en el BOP a través de la BDNS i fins al 15 de juny de 2024 a les 12.00 hores.
No s’acceptaran inscripcions després d’aquesta data.
Jurat:
El jurat estarà conformat per 3 professional de l’àmbit musical.
El jurat, serà l’encarregat d’avaluar les composicions presentades. Aquest se seleccionarà de manera imparcial i els seus noms es donaran a conéixer una vegada finalitzat el procés de selecció.
Criteris d’avaluació:
Les composicions s’avaluaran en funció de la creativitat, l’originalitat, la qualitat artística i l’habilitat tècnica. Es tindrà en compte l’enfocament innovador, l’expressivitat, l’estructura musical i la coherència conceptual.
Premi:
S’atorgarà un únic premi dotat econòmicament amb 2.500 €.
El premi podrà declarar-se desert si els membres del jurat estimen que no hi ha obra mereixedora d’aquest.
Anunci de resultats:
El veredicte del jurat es farà durant l’edició que corresponga de la Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat.
Els resultats del concurs s’anunciaran en el lloc web oficial i a través d’altres canals de comunicació seleccionats. La participant guardonada serà notificada per correu electrònic.
Propietat intel·lectual:
L’ajuntament de Montserrat es reserva el dret a estrenar l’obra guardonada, així com a establir les condicions per a la seua difusió i reproducció podent així mateix realitzar l’edició de la partitura i la seua gravació.
La compositora conservarà els drets d’autor de la seua obra. No obstant això, en participar en el concurs, atorga al comité organitzador de l’Ajuntament de Montserrat, el dret no exclusiu de promoure i difondre la composició guanyadora amb finalitats promocionals i educatius, sempre respectant els drets d’autor corresponents. La autora haurà de fer constar en tota promoció-difusió, així com cada vegada que s’interprete, que l’obra és guanyadora del Premi Maria Theresia Von Paradis de Montserrat.
Disposicions finals:
El comité organitzador es reserva el dret de modificar les bases del concurs en cas de ser necessari, sempre que es notifique a les participants oportunament. Totes les decisions del jurat seran finals i no podran ser impugnades.
L’incompliment de qualsevol de les bases anteriors serà motiu de desqualificació.
El Ayuntamiento de Montserrat, a través de su Concejalía de Cultura, convoca el I Concurso Internacional de Mujeres Compositoras que se regirá por las siguientes bases :
Objetivo del concurso:
El Concurso Internacional de Mujeres Compositoras tiene como objetivo promover y reconocer el talento creativo de mujeres en el campo de la composición musical. A través de este concurso, se busca fomentar la diversidad y la igualdad de oportunidades en la música, destacando el trabajo y habilidades de las compositoras a nivel mundial.
Participantes y obras elegibles:
El concurso está abierto a mujeres compositoras de cualquier nacionalidad, mayores de 18 años.
Se podrán presentar obras originales e inéditas que no hayan sido interpretadas en público o transmitidas por cualquier medio de difusión, incluyendo fragmentariamente.
Cada participante podrá presentar una sola obra.
Categorías:
La obra, de música de cámara, se ajustará a un formato libre de 2 hasta 5 instrumentos (incluido el canto) .
La duración estará comprendida entre los 8 y 15 minutos.
Las partituras originales tendrán que ser claramente legibles, por lo que se recomienda utilizar soporte informático.
Proceso de inscripción:
Las participantes deberán completar el formulario de inscripción online disponible en el sitio web oficial de la Semana Internacional de Música de Cámara de Montserrat, HOJA DE INSCRIPCIÓN .
En el formulario, se solicitará la información personal de la compositora, una breve biografía y una descripción de la composición presentada. También se requerirá copia de la composición en formato digital, junto con cualquier partitura o material adicional relevante.
Las obras se entregarán a cultura@montserrat.es a través de wetransfer o bien en un USB en Av. Blasco Ibáñez 51 46192 Montserrat, Valencia, especificando en todo caso PREMIO Maria Theresia Von Paradis hasta el 15 de junio del año en curso.
Fecha límite de inscripción:
Se publicará en la Base de datos Nacionales de Subvenciones (en adelante, BDNS). Posteriormente, la BDNS trasladará el extracto al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación.
Para participar en esta convocatoria es obligatorio que los participantes presenten su solicitud y otra documentación a través de wetransfer o bien en un USB desde el día siguiente de la publicación del extracto de estas bases en el BOP a través de la BDNS y hasta el 15 de junio de 2024 a las 12:00 horas.
No se aceptarán inscripciones después de esa fecha.
Jurado:
El jurado estará conformado por 3 profesionales del ámbito musical .
El jurado será el encargado de evaluar las composiciones presentadas. Éste se seleccionará de forma imparcial y sus nombres se darán a conocer una vez finalizado el proceso de selección.
Criterios de evaluación:
Las composiciones se evaluarán en función de la creatividad, originalidad, calidad artística y habilidad técnica. Se tendrá en cuenta el enfoque innovador, la expresividad, la estructura musical y la coherencia conceptual.
Premio:
Se otorgará un único premio dotado económicamente con 2.500€.
El premio podrá declararse desierto si los miembros del jurado estiman que no existe obra merecedora de éste.
Anuncio de resultados:
El veredicto del jurado se hará durante la edición que corresponda de la Semana Internacional de Música de Cámara de Montserrat .
Los resultados del concurso se anunciarán en el sitio web oficial ya través de otros canales de comunicación seleccionados. La participante galardonada será notificada por correo electrónico.
Propiedad intelectual:
El ayuntamiento de Montserrat se reserva el derecho a estrenar la obra galardonada, así como a establecer las condiciones para su difusión y reproducción pudiendo asimismo realizar la edición de la partitura y su grabación.
La compositora conservará los derechos de autor de su obra. Sin embargo, al participar en el concurso, otorga al comité organizador del Ayuntamiento de Montserrat, el derecho no exclusivo de promover y difundir la composición ganadora con fines promocionales y educativos, siempre respetando los correspondientes derechos de autor. La autora deberá hacer constar en toda promoción-difusión, así como cada vez que se interprete , que la obra es ganadora del Premio Maria Theresia Von Paradis de Montserrat.
Disposiciones finales:
El comité organizador se reserva el derecho de modificar las bases del concurso en caso de ser necesario, siempre que se notifique a las participantes oportunamente. Todas las decisiones del jurado serán finales y no podrán impugnarse.
El incumplimiento de cualquiera de las bases anteriores será motivo de descalificación.