Skip to main content

Year: 2013

I CONCURS NACIONAL DE MÚSICA DE CAMBRA

Amb la finalitat de difondre la música de cambra i promocionar els grups que la interpreten, l’Ajuntament de Montserrat convoca el I Concurs Nacional de Música de Cambra amb les següents

B A S E S

1.- PARTICIPANTS

Podran formar part del concurs qualsevol agrupació de cambra amb un mínim de 2 i un màxim de 5 components i en la qual la mitjana d’edat de l’agrupació no supere els 30 anys.

No es considera piano a quatre mans com a música de cambra.

Un músic no pot estar inscrit i participar en diversos grups.

2.- REPERTORI

Els participants interpretaran en la fase eliminatòria un repertori de lliure elecció amb una duració màxima de 15 minuts.

En la fase final, on només participaran dos agrupacions, s’interpretarà un repertori de 20 minuts de duració, sent penalitzats pel Jurat si se supera el temps establert.

No és obligatori que el repertori siga original per a l’agrupació en qüestió, però sí que es valorarà aquest fet, igual que la qualitat de les adaptacions.

El Jurat qualificador tindrà en compte la dificultat del repertori i el nivell dels grups participants.

3.- INSCRIPCIONS

Cada grup haurà de formalitzar la inscripció omplint el formulari que estarà a disposició de tots els grups que ho desitgen a la pàgina web www.simc.montserrat.es de l’Ajuntament de Montserrat.

Amb la inscripció s’haurà d’entregar la partitura general o guió de les obres a interpretar per duplicat.

La documentació que cal presentar serà la següent:

.- Full d’inscripció omplit

.- Fotocòpia del D.N.I. de tots els components del grup.

.- Acreditació del nivell d’estudis de cada un dels components del grup.

.- Currículum del grup.

.- Partitura general o guió de les obres a interpretar (en la fase eliminatòria).

Tota aquesta documentació es dirigirà a l’Ajuntament de Montserrat a través de l’oficina de Registre, bé presentant-la en persona o enviant-la per correu a: Ajuntament de Montserrat

Plaça de l’Església nom. 1

C.P. 46192 Montserrat (València)

Indicant al sobre “I Concurs Nacional de Música de Cambra de Montserrat”.

El termini estarà obert de l’1 de març al 31 de maig de 2013.

La selecció dels grups serà realitzada per l’organització conforme al currículum del grup i l’acreditació del nivell d’estudis dels seus participants, podent demanar en cas extraordinari una gravació d’un fragment musical.

L’organització farà públic al tauler d’anuncis i a la pàgina web d’aquest Ajuntament, la llista d’admesos i exclosos al concurs.

4. – DATES DE CELEBRACIÓ DEL CONCURS

La celebració del concurs tindrà lloc dins de la Setmana Internacional de Música de Cambra (Montserrat) en les següents dades:

a) Les proves eliminatòries tindran lloc durant els dies dissabte 20 i diumenge 21 de juliol de 2013. L’ordre d’actuació serà comunicat als concursants amb la suficient antelació. Així mateix l’horari d’actuació es comunicarà per l’organització. Del resultat d’aquestes proves sortiran els dos grups finalistes.

b) La final del Concurs es realitzarà el dia dilluns 22 juliol de 2013 a les 23:00 hores. La decisió del Jurat es donarà a conéixer en acabar el concert.

5.- JURAT

El Jurat nomenat a l’efecte estarà compost per: un president, que serà l’alcalde o regidor en qui delegue, un secretari i tres vocals. La decisió del Jurat serà inapel·lable.

6.- PREMIS

Primer premi: Consistirà en un diploma acreditatiu i la contractació de la realització d’un concert durant la celebració de la Setmana Internacional de Música de Cambra de l’any 2014, retribuït amb 1.000€ (*).

Premi finalista: Consistirà en un diploma acreditatiu i la contractació de la realització d’un concert durant la celebració de la Setmana Internacional de Música de Cambra de l’any 2014, retribuït amb 500€ (*).

En qualsevol cas, el Jurat podrà declarar desert algun o la totalitat dels premis designats.

Si el grup de cambra no poguera celebrar el concert durant la celebració de la Setmana de Música de Cambra de l’any 2014, suposaria la renúncia al premi.

(*) A aquestes quanties se li aplicaran el percentatge de reducció corresponent en matèria de l’IRPF establert.

7. – ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Els concursants, pel fet de participar en el Concurs, accepten totes i cadascuna de les Bases.

Reservem el dret a gravar les sessions i a editar la gravació. Els concursants cedeixen els seus drets com a intèrprets, renunciant a qualsevol reclamació posterior, sempre que l’esmentada gravació siga utilitzada per a la difusió del Certamen i sense ànim de lucre. En aquest cas se sol·licitarà la seua aprovació per a mostrar la seua conformitat amb el resultat tècnic i artístic obtingut.

En tot allò no establert en aquestes bases, o els dubtes sobre la interpretació de les mateixes, seran resolts per l’organització del concurs, que podrà delegar en el Jurat.

Montserrat, Febrer de 2013.

INSCRIPCIONS
– El termini estarà obert de l’1 de març al 31 de maig de 2013.

DATA DE CELEBRACIÓ DEL CONCURS

– Proves eliminatòries: Dissabte 20 de juliol i Diumenge 21 de juliol de 2013.

– Fase final: Dilluns 22 de juliol de 2013.

Setmana Internacional de Música de Cambra

Ajuntament de Montserrat

Més informació: www.simc.montserrat.es

Activitats Paral·leles

33 SETMANA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CAMBRA DE MONTSERRAT

Lloc: Casa de la Cultura de Montserrat

Data: 22, 23, 25, 26 i 27 de juliol 2013

Conferències i presentacions:

 • Pau Rausell Köster

Prof. Economia Aplicada, Facultat de Ciències Socials

Títol de la conferència:Cultura i desenvolupament. De l’impacte econòmic a la transformació del territorio (en valencià)

Data: Dilluns 22 juliol de 19:30 a 20:30 hores

 • Vicente Galbis López
  Prof. Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal. Facultat de Magisteri.

Títol de la conferència: La música de càmara en Valencia: Historia, actividades y proyección social(en castellà)

Data: dimarts 23 juliol de 19:30 a 20:30 hores

 • Marcos Campos Añón

Historiador local.

Presentació del llibre: La música vella de Montserrat.

Data: dijouss 25 juliol de 19:30 a 20:30 hores

 • Julio Hurtado Llopis
  Prof. Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal. Facultat de Magisteri.

Títol de la conferència:Beneficios de la pràctica de la música(en castellà)

Data: divendres 26 juliol de 19:30 a 20:30 hores

 • Josep Lluís Galiana Gallach

Saxofonista, improvisador i Diplomat en Estudis Avançats  (DEA) per la Universitat Politècnica de València.

Conferència-presentació del llibre “Quartet de la Deriva. La improvisació lliure y la teoría de la derivaa…”

Data: dissabte 27 juliol de 19:30 a 20:30 hores

PROGRAMA GENERAL 2013

Programa General de Concerts 2013

Plaça de l’Església

totes les nits a les 23.00 hores

Dilluns, 22 de juliol

Jóves Intérprets

1. part. Final del I Concurs de Música de Cambra.

2. part. Nit de Joves Intèrprets.

Belen Roig (cant)

M. José Perete (piano)

Dimarts, 23 de juliol

Duo Tuba i Piano

Øystein Baadsvik (tuba)

Bernadetta Raatz (piano)

Dimecres, 24 juliol

Quartet de Percusió

Esclats

(estrena mundial de l’obra guanyadora del XIV Concurs de Composició Salvador Seguí)

Dijous, 25 de juliol

Nit de Piano

Leonel Morales (piano)

Divendres, 26 de juliol

Nit d’Orquestra

Vasko Vassilev (violí)

Pamela Nicholson (piano)

Orquestra Acadèmica

Dir. Miguel Ángel Navarro

Dissabte, 27 de juliol

Concert Homenatge a Ovidi Montllor i Vicent Andrés Estellés

Paco Muñoz i altres

 • 1
 • 2