XIII CONCURSO DE CARTELES

Convocat per la��Ajuntament de Montserrat, per a la XXXIII ediciA? de la Setmana Internacional de MA?sica de Cambra.
PARTICIPANTSA�
PodrA� participar tothom.
MODALITAT
Les obres podran estar realitzades en la tA?cnica que cada participant decidisca, el suport i la grandA�ria da��aquestes serA�: mA�nim 50×70 cm. i mA�xim 70×100 cm. Les obres podran presentar-se en format digital en primera instA�ncia.
Dades a incorporar al cartell: 33 Setmana Internacional de MA?sica de Cambra de Montserrat del 22 al 27 de juliol de 2013
CARACTERA?STIQUES DE LES OBRESA�
Les obres que es presenten al concurs han de ser originals i inA?dites, no premiades en cap concurs. Cada concursant podrA� presentar un mA�xim de tres obres. El tema de les obres haurA� de versar sobre la 33 Setmana Internacional de MA?sica de Cambra de Montserrat.
PRESENTACIA� DE LES OBRESA�
Cada obra original o digital presentada anirA� signada amb un lema o tA�tol en la part posterior da��aquesta o en el CD i sa��adjuntaran en un sobre tancat, un segon sobre amb el lema i el tA�tol de la��obra escrits en el seu exterior i que A�contindrA� les segA?ents dades: tA�tol de la��obra, nom i cognoms de la��autor, escola o estament a quA? pertany, DNI o NIF, adreA�a completa, telA?fon. Junt a aquest segon sobre hi haurA� un full on A?nicament constarA� el lema i el tA�tol de la��obra escrits amb un telA?fon de contacte, per si la��obra A�s finalista.
Les obres es lliuraran a la��Ajuntament de Montserrat.
TERMINISA�
El termini de presentaciA? de les obres A�finalitzarA� el dia 4 da��abril de 2013, a les 14.00 hores.
La decisiA? del jurat es farA� pA?blica el 30 da��abril de 2013.
JURATA�
El jurat estarA� integrat pels membres de la comissiA? de cultura.
PREMI
Da��acord amb la��opiniA? del jurat es concedirA� un A?nic premi sense dotaciA? econA?mica que consistirA� en ser la imatge corporativa de la 33 SIMC.
Sa��expedirA� un certificat acreditatiu de la decisiA? del jurat.
ACCEPTACIA� DE LES BASESA�
El premi podrA� declarar-se desert i cap autor podrA� beneficiar-se del premi. La decisiA? del jurat serA� inapelA�lable. Es tornaran totes les obres, amb la��excepciA? de la premiada, una setmana desprA�s de la decisiA? del jurat i el termini per a recollir-les serA� da��un mes natural desprA�s de la decisiA? del jurat.
Els drets de la��obra premiada passarA� a ser de la��Ajuntament de Montserrat, que es compromet a esmentar a la��autor sempre que es faA�a A?s da��aquesta. La��Ajuntament de Montserrat es compromet a no fer A?s de les obres no premiades, excepte en la��exposiciA? del concurs prA?via a la decisiA? del jurat, sense el consentiment de la��autor. Les obres no retirades en el termini marcat en aquestes bases passaran a ser propietat de la��Ajuntament de Montserrat, que es compromet a esmentar els autors sempre que sea��n faA�a A?s.
Els participants eximeixen la��Ajuntament de Montserrat de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressiA? de la legislaciA? vigent en quA? poguera incA?rrer algun dels participants.
La participaciA? en aquest certamen suposa la��acceptaciA? da��aquestes bases.

Comments are closed.