Archive for February, 2017

V Concurs de Joves Intèrprets de Música de Cambra

Thursday, February 23rd, 2017

V CONCURS DE JOVES INTÈRPRETS DE MÚSICA DE CAMBRA

Full d’Inscripció

Per tal de difondre la música de cambra i promocionar els grups que la interpreten,

l’Ajuntament de Montserrat convoca el V Concurs Nacional de Música de Cambra

amb les següents BA S E S.

1.- PARTICIPANTS

Podran formar part del concurs qualsevol agrupació de cambra amb un mínim de 2

i un màxim de 5 components la edat no superi els 30 anys.

No es considera piano a quatre mans com a música de cambra.

Un músic no pot estar inscrit i participar en diversos grups.

2.- REPERTORI

Els participants interpretaran en la fase eliminatòria un repertori de lliure elecció amb

una durada entre 15 i 25 minuts.

A la fase final, on només participaran dos agrupacions, s’interpretarà un repertori

entre 25 i 35 minuts de durada.

No és obligatori que el repertori sigui original per a l’agrupació en qüestió, però sí que es

valorarà aquest fet, igual que la qualitat de les adaptacions.

El Jurat qualificador tindrà en compte la dificultat del repertori i el nivell dels grups

participants.

2.1.- INTERPRETACIÓ

Les interpretacions es realitzaran a l’aire lliure a la Pl. De l’Església a partir de les 19.30 h.

3.- INSCRIPCIONS

Cada grup haurà de formalitzar la inscripció emplenant el formulari que estarà

a disposició de tots els grups que ho desitgin en la pàgina web simc.montserrat.es, del

Ajuntament de Montserrat.

Amb la inscripció s’haurà de lliurar la partitura general o guió de les obres a interpretar

per duplicat.

La documentació a presentar serà:

- Full d’inscripció emplenat.

- Fotocòpia del D.N.I. de tots els components del grup.

- Currículum del grup.

- Partitura general o guió de les obres a interpretar (en la fase eliminatòria).

Tota aquesta documentació es dirigirà a l’Ajuntament de Montserrat a través de l’oficina

de registre, bé lliurant-la en persona o enviant-la per correu a:

Ajuntament de Montserrat

Plaça de l’Església nº 1

C.P. 46192 Montserrat (València)

Indicant al sobre “V Concurs de joves intèrprets de Música de Cambra de Montserrat”.

El termini quedarà obert de l’1 de març al 30 juny 2017

La selecció dels grups la farà l’organització conforme al currículum del grup

i a l’acreditació del nivell d’estudis dels participants, i pot demanar en cas

extraordinari un enregistrament d’un fragment musical.

L’organització farà públic al tauler d’anuncis ia la pàgina web d’aquest

Ajuntament, la llista d’admesos i exclosos al concurs.

4. – DATES DE CELEBRACIÓ DEL CONCURS

La celebració del concurs tindrà lloc entre els dies 17 i 21 juliol 2017.

a) L’ordre d’actuació serà comunicat als concursants amb prou antelació.

Així mateix l’horari es comunicarà per l’organització. Del resultat d’aquestes proves

sortiran els dos grups finalistes.

b) La final del Concurs es realitzarà el dia 21 juliol 2017 a les 20 hores.

Es lliuraran els premis durant la gala d’obertura de la 37 SIMC a les 22.30 hores.

5.- JURAT

El Jurat nomenat a l’efecte estarà compost per: un president, que serà l’Alcalde

o Regidor en qui delegui; un secretari i tres vocals. La decisió del jurat serà

inapel·lable.

6.- PREMIS

Primer premi: Consistirà en un diploma acreditatiu retribuït amb 1.000 € (*).

Premi finalista: Consistirà en un diploma acreditatiu retribuït amb 500 € (*).

En qualsevol cas, el Jurat podrà declarar desert algun o la totalitat dels premis

designats.

(*) A aquestes quanties se li aplicaran el percentatge de reducció corresponent en matèria

de l’IRPF establert.

7.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Els concursants, pel sol fet de participar en el Concurs, accepten totes i cadascuna

una de les bases del mateix.

Reservem el dret a gravar les sessions i a editar la gravació. els concursants

cedeixen els seus drets com a intèrprets, renunciant a qualsevol reclamació posterior,

sempre que l’esmentada gravació sigui utilitzada per a la difusió del Certamen

i sense ànim de lucre, en què se li ha sol·licitat la seva aprovació per mostrar el seu

conformitat amb el resultat tècnic i artístic obtingut.

En tot allò no establert en les presents bases, o dubtes sobre la interpretació

de les mateixes, serà resolt per l’organització del concurs, que podrà delegar en el

Jurat.

8 .- INSCRIPCIONS

- El termini quedarà obert de l’1 de març al 30 juny 2017.

Més informació: www.simc.montserrat.es

cultura@montserrat.esAjuntament de Montserrat

Pl l’Església, 1

46192 Montserrat

tel. 96.298 80 00

Cultura i Patrimoni

962998178