Archive for February, 2017

V Concurs de Joves IntA?rprets de MA?sica de Cambra

Thursday, February 23rd, 2017

V CONCURS DE JOVES INTA?RPRETS DE MAsSICA DE CAMBRA

Full d’InscripciA?

Per tal de difondre la mA?sica de cambra i promocionar els grups que la interpreten,

l’Ajuntament de Montserrat convoca el V Concurs Nacional de MA?sica de Cambra

amb les segA?ents BA S E S.

1.- PARTICIPANTS

Podran formar part del concurs qualsevol agrupaciA? de cambra amb un mAi??nim de 2

i un mAi??xim de 5 components la edat no superi els 30 anys.

No es considera piano a quatre mans com a mA?sica de cambra.

Un mA?sic no pot estar inscrit i participar en diversos grups.

2.- REPERTORI

Els participants interpretaran en la fase eliminatA?ria un repertori de lliure elecciA? amb

una durada entre 15 i 25 minuts.

A la fase final, on nomAi??s participaran dos agrupacions, s’interpretarAi?? un repertori

entre 25 i 35 minuts de durada.

No Ai??s obligatori que el repertori sigui original per a l’agrupaciA? en qA?estiA?, perA? sAi?? que es

valorarAi?? aquest fet, igual que la qualitat de les adaptacions.

El Jurat qualificador tindrAi?? en compte la dificultat del repertori i el nivell dels grups

participants.

2.1.- INTERPRETACIAi??

Les interpretacions es realitzaran a l’aire lliure a la Pl. De l’EsglAi??sia a partir de les 19.30 h.

3.- INSCRIPCIONS

Cada grup haurAi?? de formalitzar la inscripciA? emplenant el formulari que estarAi??

a disposiciA? de tots els grups que ho desitgin en la pAi??gina web simc.montserrat.es, del

Ajuntament de Montserrat.

Amb la inscripciA? s’haurAi?? de lliurar la partitura general o guiA? de les obres a interpretar

per duplicat.

La documentaciA? a presentar serAi??:

- Full d’inscripciA? emplenat.

- FotocA?pia del D.N.I. de tots els components del grup.

- CurrAi??culum del grup.

- Partitura general o guiA? de les obres a interpretar (en la fase eliminatA?ria).

Tota aquesta documentaciA? es dirigirAi?? a l’Ajuntament de Montserrat a travAi??s de l’oficina

de registre, bAi?? lliurant-la en persona o enviant-la per correu a:

Ajuntament de Montserrat

PlaAi??a de l’EsglAi??sia nA? 1

C.P. 46192 Montserrat (ValA?ncia)

Indicant al sobre “V Concurs de joves intA?rprets de MA?sica de Cambra de Montserrat”.

El termini quedarAi?? obert de l’1 de marAi?? al 30 juny 2017

La selecciA? dels grups la farAi?? l’organitzaciA? conforme al currAi??culum del grup

i a l’acreditaciA? del nivell d’estudis dels participants, i pot demanar en cas

extraordinari un enregistrament d’un fragment musical.

L’organitzaciA? farAi?? pA?blic al tauler d’anuncis ia la pAi??gina web d’aquest

Ajuntament, la llista d’admesos i exclosos al concurs.

4. – DATES DE CELEBRACIAi?? DEL CONCURS

La celebraciA? del concurs tindrAi?? lloc entre els dies 17 i 21 juliol 2017.

a) L’ordre d’actuaciA? serAi?? comunicat als concursants amb prou antelaciA?.

AixAi?? mateix l’horari es comunicarAi?? per l’organitzaciA?. Del resultat d’aquestes proves

sortiran els dos grups finalistes.

b) La final del Concurs es realitzarAi?? el dia 21 juliol 2017 a les 20 hores.

Es lliuraran els premis durant la gala d’obertura de la 37 SIMC a les 22.30 hores.

5.- JURAT

El Jurat nomenat a l’efecte estarAi?? compost per: un president, que serAi?? l’Alcalde

o Regidor en qui delegui; un secretari i tres vocals. La decisiA? del jurat serAi??

inapelAi??lable.

6.- PREMIS

Primer premi: ConsistirAi?? en un diploma acreditatiu retribuA?t amb 1.000 ai??i?? (*).

Premi finalista: ConsistirAi?? en un diploma acreditatiu retribuA?t amb 500 ai??i?? (*).

En qualsevol cas, el Jurat podrAi?? declarar desert algun o la totalitat dels premis

designats.

(*) A aquestes quanties se li aplicaran el percentatge de reducciA? corresponent en matA?ria

de l’IRPF establert.

7.- ACCEPTACIAi?? DE LES BASES

Els concursants, pel sol fet de participar en el Concurs, accepten totes i cadascuna

una de les bases del mateix.

Reservem el dret a gravar les sessions i a editar la gravaciA?. els concursants

cedeixen els seus drets com a intA?rprets, renunciant a qualsevol reclamaciA? posterior,

sempre que l’esmentada gravaciA? sigui utilitzada per a la difusiA? del Certamen

i sense Ai??nim de lucre, en quA? se li ha solAi??licitat la seva aprovaciA? per mostrar el seu

conformitat amb el resultat tA?cnic i artAi??stic obtingut.

En tot allA? no establert en les presents bases, o dubtes sobre la interpretaciA?

de les mateixes, serAi?? resolt per l’organitzaciA? del concurs, que podrAi?? delegar en el

Jurat.

8 .- INSCRIPCIONS

- El termini quedarAi?? obert de l’1 de marAi?? al 30 juny 2017.

MAi??s informaciA?: www.simc.montserrat.es

cultura@montserrat.esAjuntament de Montserrat

Pl l’EsglAi??sia, 1

46192 Montserrat

tel. 96.298 80 00

Cultura i Patrimoni

962998178