Archive for December, 2013

CURSOS D’ALT PERFECCIONAMENT MUSICAL. 2013

Sunday, December 29th, 2013

I CONCURS NACIONAL DE MAsSICA DE CAMBRA

Thursday, December 26th, 2013

Amb la finalitatA� de difondre la mA?sica de cambra i promocionar els grups que la interpreten, l’Ajuntament de Montserrat convoca el I Concurs Nacional de MA?sica de Cambra amb les segA?ents

B A S E S

1.- PARTICIPANTS

Podran formar part del concurs qualsevol agrupaciA? de cambra amb un mA�nim de 2 i un mA�xim de 5 components i en la qual la mitjana d’edat de l’agrupaciA? no supere els 30 anys.

No es considera piano a quatre mans com a mA?sica de cambra.

Un mA?sic no pot estar inscrit i participar en diversos grups.

2.- REPERTORI

Els participants interpretaran en la fase eliminatA?ria un repertori de lliure elecciA? amb una duraciA? mA�xima de 15 minuts.

En la fase final, on nomA�s participaran dos agrupacions, s’interpretarA� un repertori de 20 minuts de duraciA?, sent penalitzats pel Jurat si se supera el temps establert.

No A�s obligatori que el repertori siga original per a l’agrupaciA? en qA?estiA?, perA? sA� que es valorarA� aquest fet, igual que la qualitat de les adaptacions.

El Jurat qualificador tindrA� en compte la dificultat del repertori i el nivell dels grups participants.

3.- INSCRIPCIONS

Cada grup haurA� de formalitzar la inscripciA? omplint el formulari que estarA� a disposiciA? de tots els grups que ho desitgen a la pA�gina web www.simc.montserrat.es de l’Ajuntament de Montserrat.

Amb la inscripciA? s’haurA� da��entregar la partitura general o guiA? de les obres a interpretar per duplicat.

La documentaciA? que cal presentar serA� la segA?ent:

.- Full d’inscripciA? omplit

.- FotocA?pia del D.N.I. de tots els components del grup.

.- AcreditaciA? del nivell d’estudis de cada un dels components del grup.

.- CurrA�culum del grup.

.- Partitura general o guiA? de les obres a interpretar (en la fase eliminatA?ria).

Tota aquesta documentaciA? sa��adreA�arA� a l’Ajuntament de Montserrat a travA�s de l’oficina de Registre, bA� presentant-la en persona o enviant-la per correu a: Ajuntament de Montserrat

PlaA�a de l’EsglA�sia n A? 1

C.P. 46192 Montserrat (ValA?ncia)

Indicant al sobre “I Concurs Nacional de MA?sica de Cambra de Montserrat”.

A�

El termini estarA� obert de l’1 de marA� al 31 de maig de 2013.

La selecciA? dels grups serA� realitzada perA� l’organitzaciA? conforme al currA�culum del grup i l’acreditaciA? del nivell d’estudis dels seus participants, podent demanar en cas extraordinari una gravaciA? d’un fragment musical.

A�

L’organitzaciA? farA� pA?blic al tauler d’anuncis i a la pA�gina web d’aquest Ajuntament, la llista d’admesos i exclosos al concurs.

4. – DATES DE CELEBRACIA� DEL CONCURS

A�

La celebraciA? del concurs tindrA� lloc dins de la Setmana Internacional de MA?sica de Cambra (Montserrat) en les segA?ents dades:

a) Les proves eliminatA?ries tindran lloc durant els dies dissabte 20 i diumenge 21 de juliol de 2013. L’ordre d’actuaciA? serA� comunicat als concursants amb la suficient antelaciA?. AixA� mateix l’horari da��actuaciA? es comunicarA� per l’organitzaciA?. Del resultat d’aquestes proves sortiran els dos grups finalistes.

b) La final del Concurs es realitzarA� el dia dilluns 22 juliol de 2013 a les 23:00 hores. La decisiA? del Jurat es donarA� a conA?ixer en acabar el concert.

5.- JURAT

El Jurat nomenat a l’efecte estarA� compost per: un president, que serA� l’alcalde o regidor en qui delegue, un secretari i tres vocals. La decisiA? del Jurat serA� inapelA�lable.

6.- PREMIS

Primer premi: ConsistirA� en un diploma acreditatiu i la contractaciA? de la realitzaciA? d’un concert durant la celebraciA? de la Setmana Internacional de MA?sica de Cambra de l’any 2014, retribuA?t amb 1.000 a�� (*).

Premi finalista: ConsistirA� en un diploma acreditatiu i la contractaciA? de la realitzaciA? d’un concert durant la celebraciA? de la Setmana Internacional de MA?sica de Cambra de l’any 2014, retribuA?t amb 500 a�� (*).

En qualsevol cas, el Jurat podrA� declarar desert algun o la totalitat dels premis designats.

Si el grup de cambra no poguera celebrar el concert durant la celebraciA? de la Setmana de MA?sica de Cambra de l’any 2014, suposaria la renA?ncia al premi.

(*) A aquestes quanties se li aplicaran el percentatge de reducciA? corresponent en matA?ria de l’IRPF establert.

7. – ACCEPTACIA� DE LES BASES

A�

Els concursants, pel fet de participar en el Concurs, accepten totes i cadascuna de les Bases.

Reservem el dret a gravar les sessions i a editar la gravaciA?. Els concursants cedeixen els seus drets com a intA?rprets, renunciant a qualsevol reclamaciA? posterior, sempre que l’esmentada gravaciA? siga utilitzada per a la difusiA? del Certamen i sense A�nim de lucre:A� En aquest cas se solA�licitarA� la seua aprovaciA? per a mostrar la seua conformitat amb el resultat tA?cnic i artA�stic obtingut.

En tot allA? no establert en aquestes bases, o els dubtes sobre la interpretaciA? de les mateixes, seran resolts per l’organitzaciA? del concurs, que podrA� delegar en el Jurat.

Montserrat, Febrer de 2013.

INSCRIPCIONS
- El termini estarA� obert de l’1 de marA� al 31 de maig de 2013.

DATA DE CELEBRACIA� DEL CONCURS

- Proves eliminatA?ries: Dissabte 20 de juliol i Diumenge 21 de juliol de 2013.

- Fase final: Dilluns 22 de juliol de 2013.

Setmana Internacional de MA?sica de Cambra

Ajuntament de Montserrat 7.- ACEPTACIA�N DE LAS BASES

A�

Los concursantes, por el mero hecho de participar en el Concurso, aceptan todas y cada una de las bases del mismo.

Reservamos el derecho a grabar las sesiones y a editar la grabaciA?n.A� Los concursantes ceden sus derechos como intA�rpretes, renunciando a cualquier reclamaciA?n posterior, siempre que la mencionada grabaciA?n sea utilizada para la difusiA?n delA� Certamen y sin A?nimo de lucro, en cuyo caso les serA? solicitada su aprobaciA?n para mostrar su conformidad con el resultado tA�cnico y artA�stico obtenido.

En todo aquello no establecido en las presentes bases, o dudas sobre la interpretaciA?n de las mismas, serA? resuelto por la organizaciA?n del concurso, que podrA? delegar en el Jurado.

Montserrat, Febrero de 2013.

INSCRIPCIONES

- El plazo quedarA? abierto del 1 de marzo al 31 de mayo de 2013.

FECHA DE CELEBRACIA�N DEL CONCURSO

- Pruebas eliminatorias: SA?bado 20 de julio y Domingo 21 de julio de 2013.

- Fase final: Lunes 22 de julio de 2013.

Semana Internacional de MA?sica de CA?mara

Ajuntament de Montserrat

MA?s informaciA?n: www.simc.montserrat.es

XV Concurs de ComposiciA? Salvador SeguA�

Thursday, December 26th, 2013

Activitats ParalA�leles

Saturday, December 21st, 2013

33 SETMANA INTERNACIONAL DE MAsSICA DE CAMBRA DE MONTSERRAT

Lloc: Casa de la Cultura de Montserrat

Data: 22, 23, 25, 26 i 27 de juliol 2013

ConferA?ncies i presentacions:

  • Pau Rausell KA�ster

Prof. Economia Aplicada, Facultat de CiA?ncies Socials

TA�tol de la conferA?ncia:A�Cultura i desenvolupament. De l’impacte econA?mic a la transformaciA? del territoriA�(en valenciA�)

Data:A�dillunsA�22 juliolA�de 19:30 a 20:30 hores

  • Vicente Galbis LA?pez
    Prof. DidA?ctica de la��ExpressiA? Musical, PlA�stica i Corporal. Facultat de Magisteri.

TA�tol de la conferA?ncia:A�La mA?sica de cA?mara en Valencia: Historia, actividades y proyecciA?n socialA�(en castellA�)

Data:A�dimartsA�23 juliolA�de 19:30 a 20:30 hores

  • Marcos Campos AA�A?n

Historiador local.

PresentaciA? del llibre:A�La mA?sica vella de Montserrat.

Data:A�dijoussA�25 juliolA�de 19:30 a 20:30 hores

  • Julio Hurtado Llopis
    Prof. A�DidA�ctica de la��ExpressiA? Musical, PlA�stica i Corporal. Facultat de Magisteri.

TA�tol de la conferA?ncia:A�Beneficios de la prA?ctica de la mA?sicaA�(en castellA�)

Data:A�divendresA�26 juliolA�de 19:30 a 20:30 hores

  • Josep LluA�s Galiana Gallach

Saxofonista, improvisador i Diplomat en Estudis AvanA�ats (DEA) per la Universitat PolitA?cnica de ValA?ncia.

ConferA?ncia-presentaciA? del llibre “Quartet de la Deriva. La improvisaciA?n libre y la teorA�a de la derivaa��”

Data:A�dissabteA�27 juliolA�de 19:30 a 20:30 hores

PROGRAMA GENERAL 2013

Friday, December 20th, 2013

Programa General de Concerts 2013

PlaA�a de la��EsglA�sia

totes les nits a les 23.00 hores

Dilluns, 22 de juliol

JA?ves IntA�rpretes

1A? part. Final del I Concurs de MA?sica de Cambra.

2A? part. Nit de Joves Interpretes.

Belen Roig (cant)

MA? JosA� Perete (piano)

Dimarts, 23 de juliol

DA?o Tuba i Piano

A?ystein Baadsvik (tuba)

Bernadetta Raatz (piano)

Dimecres, 24 juliol

Quartet de PercusiA?

Esclats

(estrena mundia de la��obra guanyadora del XIV Concurso de ComposiciA?n Salvador SeguA�)

Dijous, 25 de juliol

Nit de Piano

Leonel Morales (piano)

Divendres, 26 de juliol

Nit da��Orquestra

Vasko Vassilev (violA�)

Pamela Nicholson (piano)

Orquestra AcadA?mica

Dir. Miguel A�ngel Navarro

Dissabte, 27 de juliol

Concert Homenatge a Ovidi Montllor i Vicent AndrA�s EstellA�s

Paco MuA�oz i altres