Archive for December, 2013

CURSOS D’ALT PERFECCIONAMENT MUSICAL. 2013

Sunday, December 29th, 2013

I CONCURS NACIONAL DE MAsSICA DE CAMBRA

Thursday, December 26th, 2013

Amb la finalitatAi?? de difondre la mA?sica de cambra i promocionar els grups que la interpreten, l’Ajuntament de Montserrat convoca el I Concurs Nacional de MA?sica de Cambra amb les segA?ents

B A S E S

1.- PARTICIPANTS

Podran formar part del concurs qualsevol agrupaciA? de cambra amb un mAi??nim de 2 i un mAi??xim de 5 components i en la qual la mitjana d’edat de l’agrupaciA? no supere els 30 anys.

No es considera piano a quatre mans com a mA?sica de cambra.

Un mA?sic no pot estar inscrit i participar en diversos grups.

2.- REPERTORI

Els participants interpretaran en la fase eliminatA?ria un repertori de lliure elecciA? amb una duraciA? mAi??xima de 15 minuts.

En la fase final, on nomAi??s participaran dos agrupacions, s’interpretarAi?? un repertori de 20 minuts de duraciA?, sent penalitzats pel Jurat si se supera el temps establert.

No Ai??s obligatori que el repertori siga original per a l’agrupaciA? en qA?estiA?, perA? sAi?? que es valorarAi?? aquest fet, igual que la qualitat de les adaptacions.

El Jurat qualificador tindrAi?? en compte la dificultat del repertori i el nivell dels grups participants.

3.- INSCRIPCIONS

Cada grup haurAi?? de formalitzar la inscripciA? omplint el formulari que estarAi?? a disposiciA? de tots els grups que ho desitgen a la pAi??gina web www.simc.montserrat.es de l’Ajuntament de Montserrat.

Amb la inscripciA? s’haurAi?? dai??i??entregar la partitura general o guiA? de les obres a interpretar per duplicat.

La documentaciA? que cal presentar serAi?? la segA?ent:

.- Full d’inscripciA? omplit

.- FotocA?pia del D.N.I. de tots els components del grup.

.- AcreditaciA? del nivell d’estudis de cada un dels components del grup.

.- CurrAi??culum del grup.

.- Partitura general o guiA? de les obres a interpretar (en la fase eliminatA?ria).

Tota aquesta documentaciA? sai??i??adreAi??arAi?? a l’Ajuntament de Montserrat a travAi??s de l’oficina de Registre, bAi?? presentant-la en persona o enviant-la per correu a: Ajuntament de Montserrat

PlaAi??a de l’EsglAi??sia n A? 1

C.P. 46192 Montserrat (ValA?ncia)

Indicant al sobre “I Concurs Nacional de MA?sica de Cambra de Montserrat”.

Ai??

El termini estarAi?? obert de l’1 de marAi?? al 31 de maig de 2013.

La selecciA? dels grups serAi?? realitzada perAi?? l’organitzaciA? conforme al currAi??culum del grup i l’acreditaciA? del nivell d’estudis dels seus participants, podent demanar en cas extraordinari una gravaciA? d’un fragment musical.

Ai??

L’organitzaciA? farAi?? pA?blic al tauler d’anuncis i a la pAi??gina web d’aquest Ajuntament, la llista d’admesos i exclosos al concurs.

4. – DATES DE CELEBRACIAi?? DEL CONCURS

Ai??

La celebraciA? del concurs tindrAi?? lloc dins de la Setmana Internacional de MA?sica de Cambra (Montserrat) en les segA?ents dades:

a) Les proves eliminatA?ries tindran lloc durant els dies dissabte 20 i diumenge 21 de juliol de 2013. L’ordre d’actuaciA? serAi?? comunicat als concursants amb la suficient antelaciA?. AixAi?? mateix l’horari dai??i??actuaciA? es comunicarAi?? per l’organitzaciA?. Del resultat d’aquestes proves sortiran els dos grups finalistes.

b) La final del Concurs es realitzarAi?? el dia dilluns 22 juliol de 2013 a les 23:00 hores. La decisiA? del Jurat es donarAi?? a conA?ixer en acabar el concert.

5.- JURAT

El Jurat nomenat a l’efecte estarAi?? compost per: un president, que serAi?? l’alcalde o regidor en qui delegue, un secretari i tres vocals. La decisiA? del Jurat serAi?? inapelAi??lable.

6.- PREMIS

Primer premi: ConsistirAi?? en un diploma acreditatiu i la contractaciA? de la realitzaciA? d’un concert durant la celebraciA? de la Setmana Internacional de MA?sica de Cambra de l’any 2014, retribuA?t amb 1.000 ai??i?? (*).

Premi finalista: ConsistirAi?? en un diploma acreditatiu i la contractaciA? de la realitzaciA? d’un concert durant la celebraciA? de la Setmana Internacional de MA?sica de Cambra de l’any 2014, retribuA?t amb 500 ai??i?? (*).

En qualsevol cas, el Jurat podrAi?? declarar desert algun o la totalitat dels premis designats.

Si el grup de cambra no poguera celebrar el concert durant la celebraciA? de la Setmana de MA?sica de Cambra de l’any 2014, suposaria la renA?ncia al premi.

(*) A aquestes quanties se li aplicaran el percentatge de reducciA? corresponent en matA?ria de l’IRPF establert.

7. – ACCEPTACIAi?? DE LES BASES

Ai??

Els concursants, pel fet de participar en el Concurs, generic Flomax accepten totes i cadascuna de les Bases.

Reservem el dret a gravar les sessions i a editar la gravaciA?. Els concursants cedeixen els seus drets com a intA?rprets, renunciant a qualsevol reclamaciA? posterior, sempre que l’esmentada gravaciA? siga utilitzada per a la difusiA? del Certamen i sense Ai??nim de lucre:Ai?? En aquest cas se solAi??licitarAi?? la seua aprovaciA? per a mostrar la seua conformitat amb el resultat tA?cnic i artAi??stic obtingut.

En tot allA? no establert en aquestes bases, o els dubtes sobre la interpretaciA? de les mateixes, seran resolts per l’organitzaciA? del concurs, que podrAi?? delegar en el Jurat.

Montserrat, Febrer de 2013.

INSCRIPCIONS
- El termini estarAi?? obert de l’1 de marAi?? al 31 de maig de 2013.

DATA DE CELEBRACIAi?? DEL CONCURS

- Proves eliminatA?ries: Dissabte 20 de juliol i Diumenge 21 de juliol de 2013.

- Fase final: Dilluns 22 de juliol de 2013.

Setmana Internacional de MA?sica de Cambra

Ajuntament de Montserrat 7.- ACEPTACIAi??N DE LAS BASES

Ai??

Los concursantes, por el mero hecho de participar en el Concurso, aceptan todas y cada una de las bases del mismo.

Reservamos el derecho a grabar las sesiones y a editar la grabaciA?n.Ai?? Los concursantes ceden sus derechos como intAi??rpretes, renunciando a cualquier reclamaciA?n posterior, siempre que la mencionada grabaciA?n sea utilizada para la difusiA?n delAi?? Certamen y sin A?nimo de lucro, en cuyo caso les serA? solicitada su aprobaciA?n para mostrar su conformidad con el resultado tAi??cnico y artAi??stico obtenido.

En todo aquello no establecido en las presentes bases, o dudas sobre la interpretaciA?n de las mismas, serA? resuelto por la organizaciA?n del concurso, que podrA? delegar en el Jurado.

Montserrat, Febrero de 2013.

INSCRIPCIONES

- El plazo quedarA? abierto del 1 de marzo al 31 de mayo de 2013.

FECHA DE CELEBRACIAi??N DEL CONCURSO

- Pruebas eliminatorias: SA?bado 20 de julio y Domingo 21 de julio de 2013.

- Fase final: Lunes 22 de julio de 2013.

Semana Internacional de MA?sica de CA?mara

Ajuntament de Montserrat

MA?s informaciA?n: www.simc.montserrat.es

XV Concurs de ComposiciA? Salvador SeguAi??

Thursday, December 26th, 2013

acquire nolvadex

Activitats ParalAi??leles

Saturday, December 21st, 2013

33 SETMANA INTERNACIONAL DE MAsSICA DE CAMBRA DE MONTSERRAT

Lloc: Casa de la Cultura de Montserrat

Data: 22, 23, 25, 26 i 27 de juliol 2013

ConferA?ncies i presentacions:

  • Pau Rausell KAi??ster

Prof. Economia Aplicada, Facultat de CiA?ncies Socials

TAi??tol de la conferA?ncia:Ai??Cultura i desenvolupament. De l’impacte econA?mic a la transformaciA? del territoriAi??(en valenciAi??)

Data:Ai??dillunsAi??22 juliolAi??de 19:30 a 20:30 hores

  • Vicente Galbis LA?pez
    Prof. DidA?ctica de lai??i??ExpressiA? Musical, PlAi??stica i Corporal. Facultat de Magisteri.

TAi??tol de la conferA?ncia:Ai??La mA?sica de cA?mara en Valencia: Historia, actividades y proyecciA?n socialAi??(en castellAi??)

Data:Ai??dimartsAi??23 juliolAi??de 19:30 a 20:30 hores

  • Marcos Campos AAi??A?n

Historiador local.

PresentaciA? del llibre:Ai??La mA?sica vella de Montserrat.

Data:Ai??dijoussAi??25 juliolAi??de 19:30 a 20:30 hores

  • Julio Hurtado Llopis
    Prof. Ai??DidAi??ctica de lai??i??ExpressiA? Musical, PlAi??stica i Corporal. Facultat de Magisteri.

TAi??tol de la conferA?ncia:Ai??Beneficios de la prA?ctica de la mA?sicaAi??(en castellAi??)

Data:Ai??divendresAi??26 juliolAi??de 19:30 a 20:30 hores

  • Josep LluAi??s Galiana Gallach

Saxofonista, improvisador i Diplomat en Estudis AvanAi??ats buy atarax online (DEA) per la Universitat PolitA?cnica de ValA?ncia.

ConferA?ncia-presentaciA? del llibre “Quartet de la Deriva. La improvisaciA?n libre y la teorAi??a de la derivaai??i??”

Data:Ai??dissabteAi??27 juliolAi??de 19:30 a 20:30 hores

PROGRAMA GENERAL 2013

Friday, December 20th, 2013

Programa General de Concerts 2013

PlaAi??a de lai??i??EsglAi??sia

totes les nits a les 23.00 hores

Dilluns, 22 de juliol

JA?ves IntAi??rpretes

1A? part. Final del I Concurs de MA?sica de Cambra.

2A? part. cheap atarax Nit de Joves Interpretes.

Belen Roig (cant)

MA? JosAi?? Perete (piano)

Dimarts, 23 de juliol

DA?o Tuba i Piano

A?ystein Baadsvik (tuba)

Bernadetta Raatz (piano)

Dimecres, 24 juliol

Quartet de PercusiA?

Esclats

(estrena mundia de lai??i??obra guanyadora del XIV Concurso de ComposiciA?n Salvador SeguAi??)

Dijous, 25 de juliol

Nit de Piano

Leonel Morales (piano)

Divendres, 26 de juliol

Nit dai??i??Orquestra

Vasko Vassilev (violAi??)

Pamela Nicholson (piano)

Orquestra AcadA?mica

Dir. Miguel Ai??ngel Navarro

Dissabte, 27 de juliol

Concert Homenatge a Ovidi Montllor i Vicent AndrAi??s EstellAi??s

Paco MuAi??oz i altres